دوره و شماره: دوره 12، شماره 47، دی 1402 (ویژه نامه همایش دکترین مهدویت) 
اهداف حکومت دینی

صفحه 141-154

محمدمهدی حائری پور