اهداف حکومت دینی

نویسنده

عضو هیئت علمی مؤسسه آینده روشن(پژوهشکده مهدویت) قم، ایران

چکیده

انسان‌ها در حرکت‌های فردی و اجتماعی، به دنبال مقصد و هدف معینی هستند و در واقع، دستیابی به اهداف، انگیزه حرکت و اقدام و کم و کیف آنها را تعریف می‌کند. حکومت‌ها نیز که نماد ارادۀ اجتماعی هستند برای رسیدن به اهداف مشخصی شکل می‌گیرند و البته بسته به پشتوانۀ فکری آنها، اهداف‌شان نیز متفاوت خواهد بود. در این مقاله دربارۀ اهداف حکومت دینی بحث شده است و در فرآیند بحث ابتدا ضرورت حکومت و مقصود از اهداف حکومت و اهمیت و فائده بحث بیان گردیده و سپس به تحلیل چگونگی کشف اهداف حکومت دینی از دو راه پرداخته شده است: یکی از مسیر تحلیل انسان و نیازهای او و دیگری با مطالعه آیات و روایات اسلامی به ویژه کلمات امیرالمؤمنین علی؟ع؟. و نتیجه بحث به طور خلاصه این است که اهداف حکومت دینی عبارتست از: تعلیم و تربیت انسان‌ها وقیام ایشان به عدالت در همۀ بخش‌ها و در روابط فردی و اجتماعی آنها.

کلیدواژه‌ها