کلیدواژه‌ها = توقیت
بسترشناسی استعجال، پیامدها و راهکارها

دوره 8، شماره 32، فروردین 1399، صفحه 65-89

سیدمهدی مجیدی نظامی


آسیب‌شناسی توقیت با تأکید بر کلیسای ادونتیسم

دوره 7، شماره 27، دی 1397، صفحه 27-42

سیداحمد طباطبایی ستوده


گزارشی از توقیت‌ها در گسترۀ تاریخ

دوره 2، شماره 5، تیر 1392، صفحه 23-58

احمد رنجبری حیدرباغی