نویسنده = نصرت‌الله آیتی
واکاوی جایگاه وصیت در شناخت امام

دوره 3، شماره 9، تیر 1393، صفحه 75-98

نصرت‌الله آیتی


پاسخ به شبهاتی درباره نهاد وکالت

دوره 2، شماره 5، تیر 1392، صفحه 95-118

نصرت‌الله آیتی


«اصول مذهب الشیعة» در ترازوی نقد (2)

دوره 1، شماره 4، فروردین 1392، صفحه 113-134

نصرت‌الله آیتی


«اصول مذهب الشیعة» در ترازوی نقد (1)

دوره 1، شماره 2، مهر 1390، صفحه 107-122

نصرت‌الله آیتی