«اصول مذهب الشیعة» در ترازوی نقد (1)

نویسنده

چکیده

کتاب اصول مذهب الشیعة الامامیة؛ عرض و نقد، نوشته دکتر ناصر القفاری از کتاب‌های تفصیلی در نقد اعتقادات شیعه است که در سال‌های اخیر نوشته شده است. نویسنده این کتاب کوشیده است همۀ باورهای شیعه و از جمله اندیشۀ مهدویت را به نقد بکشد. مقالۀ پیش رو تلاشی است برای پاسخ‌گویی به شبهاتی که نویسنده یادشده دربارۀ عمر طولانی امام مهدی4 مطرح کرده است. وی با استناد به روایاتی از پیامبر گرامی6 اسلام، مدعی شده است که در میان امت اسلام کسی نمی‌تواند عمری طولانی داشته باشد. او همچنین وجود نمونه‌های مشابه درازعمران در گذشتۀ تاریخ را برای اثبات امکان طول عمر امام مهدی4 ناکافی می‌داند؛ زیرا از یک‌سو آنان از امت اسلام نبوده‌اند، و از سوی دیگر موارد مشابه یا قرآنی هستند و یا در تاریخ از آنان نام برده شده است. نمونه‌های قرآنی، از این جهت برای شیعه قابل استناد نیستند که از طولانی بودن عمر امام مهدی4 ذکری در قرآن به میان نیامده است و اشکال نمونه‌های تاریخی این است که عمر این افراد کم‌تر از عمر فعلی امام مهدی4 است و از دیگر سو نمونه‌های موردنظر یا رسالتی برعهده نداشته‌اند و یا پس از انجام مأموریت خود غایب شده‌اند، در حالی‌که امام مهدی4 شیعیان پیش از انجام مأموریت خود غایب شده است.
استناد به روایات اهل‌سنت در مقام نقد اعتقادات شیعه و ارائۀ تفسیری مخالف با تفسیر دانشمندان سنی‌مذهب از آن روایات، غفلت از دیدگاه‌های دانشمندان سنی‌مذهب و نداشتن فهمی درست از دیدگاه عالمان شیعه، برخی از مهم‌ترین نقدهایی هستند که بر سخنان قفاری وارد است.

کلیدواژه‌ها