نویسنده = خدامراد سلیمیان
بررسی دیدگاه اتصال قیامت به حکومت مهدی موعود از نگاه فریقین

دوره 11، شماره 41، تیر 1401، صفحه 127-146

خدامراد سلیمیان؛ محمد کرمی نیا؛ رضا اُجاق


هندسه دو عنصر امنیت و عدالت در تمدن مهدوی

دوره 10، شماره 40، فروردین 1401، صفحه 133-147

خدامراد سلیمیان؛ امیرعباس خسروی


تطور مهدویّت در منابع روایی شیعه (در پنج قرن نخست)

دوره 3، شماره 12، فروردین 1394، صفحه 25-60

خدامراد سلیمیان