ویژگی‌های فرهنگی و تمدنی عصر ظهور و نقش الگویی آن در فرهنگ و تمدن زمینه‌ساز

نویسنده

پژوهشگر مهدوی و پژوهشگر پژوهشگاه بین‌المللی المصطفی

چکیده

فرهنگ و تمدن در جامعه موعود عصر ظهور ویژگی‌ها و ابعاد الگویی منحصر به فردی دارد که برخی از نمودهای برجسته آن در آیات و روایات بیان شده است و می‌تواند سیمای کلی رویکرد فرهنگی و تمدنی جامعه عصر ظهور و فضای حاکم بر آن دوران را برای جامعه عصر انتظار ترسیم کند.
در این مقاله، ابتدا مفهوم و کاربردهای فرهنگ و تمدن و قرابت معنایی و تفاوت‌های آن دو بررسی می‌شود. سپس مهم‌ترین ویژگی‌های فرهنگ و تمدن جامعه الگوی عصر ظهور بر محور ارزش‌های دینی، جامع‌نگری، آرمان‌گرایی، عقلانیت، رویکرد علمی و عدالت‌پروری تبیین می‌گردد. آن‌گاه به ضرورت الگوپذیری جامعه منتظر از فرهنگ و تمدن جامعه موعود عصر ظهور و ابعاد این الگوپذیری اشاره می‌کنیم.

کلیدواژه‌ها