بررسی دستاوردهای روان‌شناختی سبک زندگی انتظار

نویسنده

دانشجوی دکتری روان‌شناسی عمومی دانشگاه آزاد اسلامی رشت _ نویسنده مسئول

چکیده

انسان‌ برای رسیدن به اهداف گوناگون خود، نیازمند الگوها و روش‌هایی خاص است که در مجموع، با نام سبک زندگی شناخته می‌شوند. بر اساس همین نیاز انسان، دین اسلام با توجه به اهمیتی که برای سعادت بشر قائل است و برای نزدیک کردن انسان به سعادت، روش‌هایی خاص معرفی می‌کند.
نوشتار حاضر با هدف بررسی مفهوم سبک زندگی انتظار و دستاوردهای معنوی و روان‌شناختی آن، با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و به روش تحلیلی ‌_ ‌توصیفی نگاشته شده است. سبک زندگی انتظار، به عنوان یکی از شیوه‌های دستیابی انسان به کمال، دستاوردهای مهمی دارد که حفظ و ارتقای سلامت روانی، افزایش توان مقابله با مشکلات، کاهش اضطراب مرگ، افزایش مثبت‌نگری و تغییر نگرش نسبت به جنسیت، از جمله آن‌هاست.

کلیدواژه‌ها