کلیدواژه‌ها = امام زمان# قیام به شمشیر# دیدگاه حقیقی بودن# دیدگاه تأویلی بودن
روایات قیام به شمشیر امام زمان در کشاکش خوانش حقیقی یا تأویلی بودن

دوره 8، شماره 31، دی 1398، صفحه 121-142

عبدالله میراحمدی؛ فاطمه میر ابوطالبی