روایات قیام به شمشیر امام زمان در کشاکش خوانش حقیقی یا تأویلی بودن

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه خوارزمی

2 دانش‌پژوه سطح چهار حوزه علمیه رفیعة المصطفی تهران

چکیده

برپایی حکومت الهی در سراسر جهان از شاخص‌ترین اهداف قیام امام زمان7 به‌شمار می‌آید؛ در این میان، برخی ستمگران و معاندان خونریز در برابر حرکت الهی و اصلاحگرایانه ایشان ایستادگی و مقابله می‌کنند؛ از این‌رو امام زمان7 به ناچار جهت تحقق اهداف والای الهی خویش به مبارزه با آنان می‌پردازد. در روایات، شمشمیر به عنوان یگانه ابزار نبرد آن حضرت با معاندان معرفی شده است. در این میان،‌ اندیشمندان پیرامون این ابزار به دو دیدگاه قائلند: برخی با تکیه بر سیرۀ نبوی و جنبه‌های اعجازین، بر حقیقی بودن معنای شمشیر باور دارند. در مقابل، گروهی با توجه به نیازمندی به ابزار مدرن در عصر حاضر، بر معنای غیر ظاهری روایات باور داشته و شمشیر را به عنوان نمادی از قیام مسلحانه قلمداد می‌کنند. طرفداران هر دو دیدگاه در اثبات نظر خویش به ادلۀ عقلی و نقلی استناد می‌کنند که در این پژوهش به بررسی و تحلیل هر یک پرداخته خواهد شد. با توجه به این‌که شناخت آینده و آخرالزمان منحصر در روایاتی است که از ائمه: به ما رسیده است، می‌بایست در این مسئله با استفاده از خود روایات و اصول عقلی غیرقابل تردید به تنقیح بهتر موضوع به روش توصیفی تحلیلی پرداخت.

کلیدواژه‌ها