نویسنده = سید ابوالفضل موسوی آقداش
صلوات و دعا برای فرج

دوره 2، شماره 6، مهر 1392، صفحه 87-117

سید ابوالفضل موسوی آقداش