نویسنده = محمد مهدی شاهمرادی فریدونی
بررسی مقام نبوت پیامبران حاضر در زمان ظهور

دوره 11، شماره 44، فروردین 1402، صفحه 7-28

رقیه حبیب پور گودرزی؛ محمد مهدی شاهمرادی فریدونی؛ حامد دژآباد