بررسی مقام نبوت پیامبران حاضر در زمان ظهور

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی‌ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

2 استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

3 دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

چکیده

هر‌کس به مقام نبوت نائل شود قادر است از احکام خداوند و اوامر و نواهی او خبر دهد. مسئله خاتمیت و خاتم بودن پیامبر اسلام؟ص؟ از نظر دانشمندان اسلامی از مسلمات و ضروریات دین اسلام به شمار می‌آید. از آن‌جایی ‌که خاتمیت از مباحث اصلی تفکر شیعه و اهل‌سنت می‌باشد اشکال برخی این است که چگونه پیامبر اسلام؟ص؟ آخرین پیامبر الهی و ختم‌کنندۀ نبوت است، در ‌حالی ‌که حضرت عیسی؟ع؟ الان زنده هست و زمان ظهور دوباره به روی زمین باز می‌گردد؟ چرا با وجود حضرت عیسی؟ع؟، حضرت مهدی؟عج؟ رهبری قیام آخرالزمان را بر عهده دارد؟ همین‌طور در مورد حضرت خضر _ بنا‌بر‌این ‌که ایشان پیامبر الهی باشند _ و نیز حضرت الیاس و حضرت ادریس چنین اشکالی قابل طرح است که طبق اعتقاد شیعه در زمان ظهور حضرت مهدی؟عج؟ رجعت خواهند کرد، آیا هم‌چنان بر مقام نبوت خود باقی‌اند یا خیر؟ در این مقاله با استفاده از روش توصیفی _ تحلیلی به بررسی آیات و روایات مربوطه پرداخته شده و نتایج بیانگر آن است که پیامبر اسلام؟ص؟ خاتم‌النبیین و خاتم‌المرسلین می‌باشند و پیامبر و نبی تشریعی و تبلیغی دیگر نداریم. اگر همزمان و یا بعد از پیامبر؟ص؟ کسی نبی می‌بود با خاتم‌النبیین بودن سازگار نیست، زیرا با خاتمیت پیامبر؟ص؟ وحی تشریعی منقطع شد. حضرت عیسی؟ع؟، خضر، الیاس و ادریس؟عهم؟ نزول و حضورشان در زمان ظهور حضرت مهدی؟عج؟ منافاتی با خاتم‌النبیین بودن حضرت رسول؟ص؟ ندارد زیرا آنها به عنوان یک مسلمان و تابع شرایط اسلام و امام زمان؟عج؟ خواهند بود.

کلیدواژه‌ها