تحلیل آیندهپژوهانه از سرنوشت رژیم صهیونیستی اسرائیل بر پایه آموزه‌های قرآن کریم و عهدین

نویسندگان

1 استادیار گروه قرآن دانشگاه علوم و معارف قرآن و دانشکده علوم قرآنی قم و هیئت علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن، قم، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی‌ارشد علوم قرآنی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، قم، ایران.

چکیده

پیش‌بینی فرجام اسرائیل مدت‌هاست که مورد توجه آینده‌پژوهان، قرار گرفته و از جنبه‌های سیاسی، نظامی و جغرافیایی واکاوی و تحلیل شده است. در این میان برخی نیز باتوجه به کتاب مقدس و آموزه‌های قرآن کریم و احادیث سرانجام اسرائیل را کاویده‌اند. با در کنار هم قرار دادن اقوال و نظرات می‌توان علاوه‌بر نقد و بررسی برخی دیدگاه‌های موجود برپایه قرآن، روایات و عهدین، آینده را شفاف‌تر و بدون ابهام ترسیم نمود. به‌نظر می‌رسد برخی نظرات به‌دلیل وجود پیش‌داوری در پژوهشگر همراه با تطبیق بی‌جا، تفسیرها و نتایج نادرست باشد. درحالی‌که، فرازهای متعددی از قرآن کریم و عهدین، دارای سنت‌ها و قوانین الهی است که درحال حاضر نیز جاری و ساری است. در عهدین خداوند با حکمی کلی به بنی‌اسرائیل هشدار داده است که عدم انجام فرایض الهی و فساد، باعث اخراج از سرزمین‌شان می‌شود؛ همان‌طورکه پیشینیان به چنین عقوبتی گرفتار شدند. قرآن کریم در چندین سوره از خاموش کردن مکرر شعله جنگ یهودیان از جانب خداوند سخن گفته و هچنین از دفع فتنه‌گری و فساد یهود توسط افرادی که خداوند برعلیه آنان می‌فرستد، صحبت شده که تا روز قیامت استمرار دارد و چه‌بسا شامل رژیم صهیونیستی اسرائیل هم خواهدشد؛ هرچند زمان و کیفیت آن نامشخص است.

کلیدواژه‌ها