ارتباط سطح کلان آینده‌پژوهی دینی و جامعه مهدوی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه آیت‌الله آملی، آمل، ایران

2 دانشجوی دکتری دانشگاه آیت‌الله آملی، آمل، ایران

چکیده

آینده‌پژوهی علم و هنر کشف آینده و شکل بخشیدن به دنیای مطلوب فرداست. همان‌طور که آینده‌پژوهی در عرصه‌های علمی، از جایگاه مهم و اساسی برخوردار است، در عرصه علوم دینی نیز می‌تواند همین جایگاه را داشته باشد. به همین دلیل می‌توان رابطه‌ای میان آینده‌پژوهی و دین برقرار کرد. آینده‌پژوهی دینی در دو سطح کلان و خرد قابل بررسی است. هدف از این پژوهش، یکی تشریح سطح کلان آینده‌پژوهی دینی است و دومین هدف این پژوهش، آمادگی برای رسیدن به جامعه آرمانی است. در این مقاله تلاش گردیده تا ضمن بیان ضرورت آینده‌پژوهی از منظر دین، اهمیت و جایگاه آن در اسلام نمایانده شده و با معرفی آموزۀ آرمان‌شهر مهدوی به عنوان اساس آینده‌پژوهی کلان دینی در اسلام، ویژگی‌های این آرمان‌شهر و ساختار معرفتی جامعه در سطحی قابل قبول تشریح گردد. از یافته‌های این پژوهش می‌توان به انتظاراتی که دین از مردم با توجه به شاخص‌های جامعه آرمانی و به اقتضای امکانات و توانمندی‌های اجتماعی خود دارند، در یک روند تکاملی، حداقل‌هایی از ویژگی جامعه مطلوب اسلامی را محقق سازند، اشاره نمود.

کلیدواژه‌ها