ولایت فقیه و ظرفیت اثبات آن در توقیع شریف ولی‌عصر (عج)

نویسندگان

چکیده

در نوشتار پیش رو مسئله ولایت فقیه و ظرفیت اثبات آن در توقیع شریف امام عصر؟عج؟ به اسحاق بن یعقوب؟ره؟ بررسی شده است. با واکاوی اجزا و عناصر توقیع شریف، و استفاده از گفتار فقها پیرامون توقیع شریف با فرضیه‌هایی چند روبرو می‌شویم: 1. ولایت مطلقه فقیه؛ 2. ولایت در امور سیاسی و اجتماعی؛ 3. ولایت بر فتوا و احکام شرعی؛ 4. ولایت بر قضاء و رفع منازعات و مرافعات؛ 5. ولایت بر فتوا در امور متجدده و مسائل مستحدثه؛ 6. ولایت بر فتوا در مسائل غیر مورد ابتلاء؛ 7. ولایت در تشخیص علائم ظهور امام مهدی؟ع؟. ما با بررسی سندی و واکاوی دلالی فقرات توقیع به صورت مجزا، احتمال اول را تقویت کرده و دلالت توقیع شریف بر ولایت مطلقه فقیه را تمام می‌دانیم. پژوهش حاضر در تحصیل یافته‌های خود از روش گردآوری داده‌ها به صورت کتابخانه‌ای، و روش تحقیق از گونه توصیفی _ تحلیلی بهره برده است.

کلیدواژه‌ها