روایت‌پژوهی اختصاص لقب المامول به امام مهدی (عج)

نویسنده

چکیده

یکی از القابی که در روایات به امام مهدی؟ع؟ نسبت داده شده است، لقب المامول می‌باشد، این لقب که به معنای شخص مورد آرزو می‌باشد، در مجموع در شش روایت از پنج معصوم درباره امام زمان؟ع؟ به کار رفته است که عبارتند از: پیغمبر اکرم؟ص؟، امیرالمؤمنین؟ع؟، امام صادق؟ع؟، امام عسکری؟ع؟ و امام زمان؟ع؟. هرچند هرکدام از این شش روایت، ضعف سندی دارند ولی از یکسو وجود شش روایت، خانواده حدیثی قابل توجهی را در این زمینه به وجود می‌آورد و از سوی دیگر، روایت مفضل، با اندکی اغماض، قابل اعتنا و اعتماد به شمار می‌آید. بنابراین «المأمول» را می‌توان به عنوان یکی از القاب اختصاصی امام زمان؟ع؟ به شمار آورد. علت اختصاص این لقب به حضرت این است که ایشان مامول(مورد آرزو) نزد ادیان آسمانی می‌باشند. حضرت مامول‌اند جهت رفع گرفتاری گرفتاران، مامول‌اند جهت احیای کتاب الهی و حدود آن و در نهایت مامول‌اند جهت تشکیل حکومت عدل جهانی و اصلاح اوضاع نابه‌سامان جهان.

کلیدواژه‌ها