شاخص‌های علمی جامعه منتظر در اندیشه مقام معظم رهبری (مدظله)

نویسنده

طلبه حوزه علمیه فاطمه معصومه اهواز، ایران

چکیده

ارزیابی کارکرد جامعه منتظر‌، براساس پایبندی او به شناسه‌‌هایی است که از رهگذر دانش وحیانی برگزیده شده‌اند؛ ‏مقام معظم رهبری شاخص علم را برجسته‌ترین ابزارِ سنجش برمی‌شمارند. رویکرد دین به مرتبه دانش، نیز نگرش مقام معظم رهبری به عنوان یکی از اندیشمندان برجسته جهان اسلام به این شاخص، بازگوکننده آن است که علم می‌توند از مهم‌ترین سازه‌های نظام اجتماعی منتظر باشد. نویسنده این نوشتار در تلاش است به روش توصیفی _ تحلیلی به واکاوی شناسه‌های جامعه علمی منتظر از دیدگاه رهبر انقلاب اسلامی باشد. همسویی با رشد و بالندگی تمدن اسلامی، ثبات در جدیت و تلاش علمی، انحصارشکنی و آزاداندیشی علمی، اجتهاد و نواندیشی، قداست علمی، جهش علمی و نافعیت علم؛ دستاورد واکاوی سخنان مقام معظم رهبری در این گفتار می‌باشند؛ در این میان هم‌سویی با رشد و بالندگی تمدن اسلامی، نیز اجتهاد و نواندیشی بیش از سایر یافته‌ها مورد توجه ایشان بود. برآیند پژوهش حاضر در هوشیاری و روشن‌ضمیری متخصصان و دانشمندان عرصه‌های گوناگون علمی به منظور درک بهتر رسالتی که بر عهده دارند و برابرسازی اهداف وسیرِ علمی خود با این شناسه‌ها نقش به‌سزایی دارد.

کلیدواژه‌ها