بررسی آثار دینی، تربیتی و سیاسی اعتقاد به مهدویت در کیفیت‌بخشی به زندگی دانش‌آموزان

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان تهران، ایران

2 استادیار گروه آموزش زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فرهنگیان تهران، ایران

چکیده

هدف از انجام پژوهش توصیفی/ پیمایشی حاضر، بررسی آثار دینی، تربیتی و سیاسی اعتقاد به مهدویت در کیفیت‌بخشی به زندگی دانش‌آموزان خرم‌آباد بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش‌آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهرستان خرم‌آباد به تعداد 8000 نفر بود که از میان آنها نمونه آماری با استفاده از جدول مورگان به تعداد 367 نفر برآورد و به صورت نمونه‌گیری تصادفی گزینش شد. ابزار پژوهش، پرسشنامه محقّق ساخته روا و پایا بود. به منظور تعیین نرمال بودن داده‌ها از آزمون کولمو گروف اسمیرنوف و برای تأیید صحت فرضیه‌ها از آزمون رگرسیون در محیط نرم‌افزار آماری SPSS استفاده شد. نتایج نشان داد آثار دینی، تربیتی و سیاسی اعتقاد به مهدویت در کیفیت‌بخشی به زندگی دانش‌آموزان مؤثر بوده است.

کلیدواژه‌ها