جایگاه آموزه مهدویت و انتظار در ایجاد تمدّن اسلامی از دیدگاه امام خمینی

نویسندگان

1 فارغ‌التحصیل دکتری ادبیات عرب دانشگاه خوارزمی و سطح سه حوزه علمیه قم

2 عضو هیئت علمی گروه تاریخ اسلام دانشگاه بین‌المللی اهل‌بیت قم، ایران

چکیده

در فرهنگ ناب اسلام مهدویت جایگاهی مهم دارد. از مباحث اساسی میان اندیشمندان اسلامی، نسبت میان مهدویت و تمدن اسلامی است. در این میان واکاوی دیدگاه امام خمینی; به عنوان بنیانگذار انقلاب اسلامی اهمیت بسیاری دارد. مسئله پژوهش حاضر این است که امام خمینی; چه نسبتی میان مهدویت و انتظار با تمدن اسلامی قائل بود؟ این نوشتار، با استفاده از روش توصیفی و تحلیل بیانات امام خمینی;، در پی بررسی دیدگاه و اندیشه ایشان در این‌باره می­باشد. یافته­های تحقیق نشان می­دهد که حضرت امام1 به پیوند وثیق و مستحکمی میان انتظار و مهدویت با تمدن اسلامی قائل بود. امام خمینی; بر مبنای همین رویکرد، اقداماتی را در این زمینه انجام داده است که عبارتند از: نهادینه کردن مفهوم مهدویت در ابعاد مختلف جامعه؛ زدودن انگاره‌های غلط درباره این مفهوم به‌ویژه در بعد سیاسی اجتماعی؛ طرح تشکیل حکومت و تأسیس تمدن در سایه این آموزه دینی؛ و تبیین تفاوت تمدن اسلامی و مهدوی با تمدن غرب.

کلیدواژه‌ها