معیارهای درستی داستان‌های دیدار با امام زمان

نویسنده

چکیده

دیدار با امام زمان4 و بحث درباره درستی داستان‌های نقل شده در این باره، از مباحث مهم مهدویّت است که در قسمت آسیب‌شناسی مهدویّت مطرح می‌شود. با توجه به آثار تربیتی فراوان مطالعه و بازگویی داستان‌های دیدار و ملاقات با امام زمان4 بر ذهن و روح افراد و بازخوردهای اجتماعی آن، برای پیش‌گیری از آثار سوء تربیتی که از ناحیه برخی حکایات نادرست و غیر‌واقعی در آحاد جامعه کم و بیش به وقوع می‌پیوندد، آموزش و ارائه ملاک‌هایی برای تشخیص درستی یا نادرستی این داستان‌ها، بایسته‌ای تربیتی به شمار می‌رود. این نوشتار نیز با هدف عرضه معیارهایی برای تشخیص درستی داستان‌های دیدار با امام زمان4 سامان یافته و تلاش نموده است تا با ارائه دوازده معیار صدق حکایات دیدار، در دو دسته کلی معیارها به اعتبار ناقل داستان و معیارها به اعتبار محتوای داستان، این رسالت را به انجام رسانده و از سوء‌استفاده فرصت‌طلبان عرصه مهدویت که خود عاملی برای تضعیف باورداشت به مهدویت و رواج خرافات در این زمینه است جلوگیری نماید.

کلیدواژه‌ها