ختم ولایت از دیدگاه ابن‌عربی

نویسنده

چکیده

دربارۀ ختم ولایت مطلقه و مقیده، میان بزرگان و محقّقان عارف، اختلاف‌نظرهایی وجود دارد، به گونه‌ای که بعضی حضرت علی7، برخی حضرت مهدی4 یا حضرت عیسی7 یا حتی ابن‌عربی را خاتم ولایت می‌دانند. با استدلال دلایل عقلی و نقلی می‌توان گفت: صاحب ولایت مطلقه، حضرت علی7 و خاتم آن، حضرت مهدی4 است و امامان معصوم: همگی در ذات و صفات یک نور و یک حقیقت هستند و تفاوت آنان در ظهورها و شئونی است که براساس حکمت بالغۀ الهی در زمان‌های مختلف ظهور کرده‌اند. هر یک از اولیای خدا در عصر خود می‌تواند در اثر سیر و سلوک و طیّ مقامات، مظهر یکی از اسمای الهی شود. به بیان دیگر، ولایت مطلقه هم به حضرت علی7 و هم به حضرت مهدی4 ختم خواهد شد و ولایت خاصه، ختم ندارد؛ بلکه همیشه استمرار دارد و در هر زمان، شخصی از اولیای الهی که جزو ابدال و اوتاد به شمار می‌آید صاحب آن ولایت است.

کلیدواژه‌ها