دفاع از حدیث، تحلیل روایات تفسیری

نویسنده

چکیده

در این نوشتار می‌کوشیم تحلیلی نو از آیات مهدوی در سایۀ روایات تفسیری امامان: ارائه دهیم. با این تلاش، روایات تفسیری ما را به مفاد بلند آیات مهدوی رهنمایی می‌کنند و آیات مهدوی قرآن را با دلالت و راهنمایی واقعی و مفسران حقیقی قرآن لمس می‌کنیم. شاید این کار با این عمق و اوج تا کنون انجام نشده باشد.
در این نوشتار، به یکی از آیات مهدوی و روایات تفسیری آن پرداخته شده است. در مقالات بعدی، شرح و تفسیر دیگر آیات مهدوی و روایات تفسیری آن‌ها ادامه خواهد یافت.

کلیدواژه‌ها