مهدویت و سنت‌های رهبری الهی در قرآن

نویسنده

دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی

چکیده

این نوشتار درصدد بررسی غیبت امام مهدی4 در پرتو سنت‌های تاریخی از منظر قرآن کریم است. از این‌رو ابتدا چهار سنت از سنت‌هایی که بر ارتباط بین رهبر الهی و جامعه انسانی حاکم است را برمی‌شمریم که عبارتند از: سنت امامت مستمر، سنت جانشینی الهی با آغازی فردی و انتهایی جمعی، سنت حضور و سنت غیبت رهبری الهی.

کلیدواژه‌ها