تحلیل آیات و روایات مهدوی (2)

نویسنده

استاد حوزۀ علمیۀ قم

چکیده

در روایات تفسیری، واژۀ «بقیّة الله» در آیۀ مهدویِ Gبَقِیَّةُ اللَّهِ خَیْرٌ لَکُمْ إِن کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَF[i] بر امام زمان4 و در برخی از روایات بر مطلق امام معصوم7 تطبیق داده شده است. این تفسیر و تطبیق در ابتدا با توجه به سیاق آیات در سورۀ هود، نامفهوم است، اما با اندکی دقت در آیه و روایات تفسیری آن و معنای لغوی «بقیّه»، این تفسیر و تطبیق کاملاً صحیح به نظر می‌رسد و پس از دقت و تأمل، درستی این تفسیر روایی چنان جلوه می‌کند که حتی معنای عام «بقیّة الله» که یک مصداق آن امام است را به فراموشی می‌سپارد و گویا واژۀ «بقیّة الله» را دربارۀ امام معصوم7 یا شخص حضرت مهدی4 مطرح می‌کند[i]. سورۀ هود، آیۀ 86.

کلیدواژه‌ها