تحلیل آیات و روایات تفسیری مهدوی

نویسنده

استاد حوزه علمیه قم

چکیده

درباره آیه پنجم سوره قصص Gوَنُرِیدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِینَ...F چهار دیدگاه تفسیری وجود دارد؛ بر اساس دیدگاه نخست _ که مفسران اهل‌سنت آن را مطرح کرده‌اند _ آیه ناظر به قوم بنی‌اسرائیل است. بنا بر دیدگاه دوم _ یعنی دیدگاه بسیاری از مفسران شیعه _ ظاهر آیه مربوط به بنی‌اسرائیل، ولی تأویل یا باطن آن مربوط به امام مهدی4 است. همچنین طبق نظریه سوم _ که از سوی برخی مفسران شیعه مطرح می‌شود _ آیه عمومیت دارد و هم شامل بنی‌اسرائیل و هم امام مهدی4 است و نیز بنا بر نظریه علی بن ابراهیم و برخی دیگر از مفسران، این آیه منحصراً به زمان حکومت امام مهدی4 و سایر امامان معصوم: اشاره دارد.

کلیدواژه‌ها