مفسران اهل‌سنت، اثبات یا انکار مهدویت

نویسنده

دانشیار پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی قم

چکیده

علمای اهل‌سنت، مهدویت را یک باور اصیل اسلامی و برگرفته از روایات صحیح می‌دانند. مفسران آنان نیز با الفاظ صریح یا بیان روایات و تحلیل‌های در ضمن تفسیر، اعتقاد خود را به این باور اعلام کرده‌اند؛ اما برخی از آنان متأثر از افرادی مانند ابن‌خلدون، در صحت این باور تردید کرده، با تمسک به اشکال‌هایی همچون عدم اعتماد به روایات مهدویت به دلیل ضعف اسناد یا وجود انگیزه جعل، بروز آثار زیان‌بار بر اثر اعتقاد به این آموزه و عدم امکان تحقّق خارجی این وعده، آن را انکار نموده‌اند.
این نوشتار با تقسیم منکران مهدویت به دو قسم «مخالفان باور به مهدویت» و «انکارکنندگان آموزه‌های شیعی مهدوی» به اشکالات آنان پاسخ داده است.

کلیدواژه‌ها