نقش معلّم در زمینه‌سازی ظهور و تحقق جامعه مهدوی

نویسنده

استاد گروه علوم تربیتی دانشگاه پیام نور تهران

چکیده

این پژوهش به مطالعه نقش معلم در زمینه‌سازی ظهور و تحقق جامعه عدل مهدوی می‌پردازد. در این نوشتار، رسالت نظام آموزشی با تأکید بر مؤلفه معلم و نقش و رسالت وی در تربیت نسل منتظر و در نهایت، ایجاد آمادگی، زمینه و بستر مناسب در اجتماع و فراتر از آن در جهان برای ظهور منجی موعود حضرت مهدی4 تبیین می‌شود.
روش پژوهش کیفی _ توصیفی است و با استفاده از شیوه مصاحبه _ مصاحبه با صاحب‌نظران حوزه تعلیم و تربیت و نیز حوزه مهدویت، به جمع‌آوری داده‌ها پرداخته شده و گفتمان به شیوه کیفی _ تحلیلی تجزیه و تحلیل گردیده است.

کلیدواژه‌ها