طراحی الگوی برنامه‌ درسی معنوی در راستای تربیت زمینه‌ساز؛ راهبردها و راهکارهای اجرایی آن

نویسنده

استادیار دانشگاه محقق اردبیلی گروه علوم تربیتی اردبیل.

چکیده

این نوشتار که از نوع تحقیق بنیادی و با روش کیفی انجام شده، در پی ارائۀ الگوی مطلوب برنامۀ درسی معنوی در راستای تربیت زمینه‌ساز با راهبردها و راهکارهای اجرایی آن برای نظام تعلیم و تربیت کشور است. جامعه‌آماری این پژوهش، تفکرات و اندیشه‌های نوین در عرصۀ تربیت معنوی و برنامۀ درسی است که در قالب کتب، اسناد، مقالات، مجلات، متون و سایت‌های اینترنتی درباره مهدویت مطرح شده‌اند. نگارنده با مراجعه به این جامعه‌آماری، نمونه‌های مرتبط را به صورت عمدی و هدف‌مند گزینش کرده و با بررسی، تلخیص، تحلیل محتوا و نتیجه‌گیری از آن‌ها، به معرفی مبانی نظری (فلسفی، روان‌شناختی و جامعه‌شناختی) این برنامۀ درسی و عناصر آن (اهداف، محتوا، روش‌ها، شیوه‌های ارزشیابی) مبادرت ورزیده است که نتیجۀ آن، ترسیم الگوی پیشنهادی در راستای تربیت زمینه‌ساز برای متخصصان امر با راهبردها و راهکارهای اجرایی آن است.

کلیدواژه‌ها