جایگاه رویا و خواب در تشخیص حجت الهی از منظر روایات

نویسنده

عضو هیئت علمی جامعة المصطفی العالمیة

چکیده

در منابع روایی و عقلی، دلیلی بر اعتبار رویا و خواب در تشخیص مصداق حجت الهی وجود ندارد و با توجه به این‌که هیچ فقیه، متکلم و فیلسوفی به اعتبار رویا در تشخیص حکم فقهی باور ندارد، از این روش در مباحث عقیدتی نمی‌توان بهره‌برداری کرد. از سوی دیگر، افرادی از میان مدعیان دروغین _ که قائل به حجیت رویا شده‌اند _ بر اثبات دیدگاه خود دلیلی منطقی ارائه نکرده‌اند و بر کسی مخفی نیست که شیاطین می‌توانند برای انسان‌ها تخیل دیدن معصوم7 را ایجاد کنند و الزاماً افرادی که به نام رسول خدا6 یا یکی دیگر از معصومان: دیده می‌شوند، خود معصوم7 نیستند تا در پی آن دستورات داده شده در رویا لازم‌الاجرا باشند.
 

کلیدواژه‌ها