جهان پس از ظهور منجی از منظر «عهد جدید»

نویسنده

دانشجوی دکتری رشته تفسیر تطبیقی دانشگاه قم

چکیده

مسئلۀ ظهور منجی و پیامدهای آن از آموزه‌های کلیدی عهد جدید _ کتاب مقدّس مسیحیان _ است. از منظر این کتاب، جهان در آستانۀ بازگشت منجی، وضعیّتی متزلزل و پرآشوب را تجربه می‌کند و با بازگشت او تحوّلات و دگرگونی‌هایی در عالم ایجاد می‌شود. بازگشت مسیح به عنوان موعودی نجات‌بخش با دو هدف «داوری» و «برقراری ملکوت خداوند» صورت می‌گیرد و جهان روشنی را نوید می‌دهد. در آستانۀ پایان یافتن جهان، حکومت هزار سالۀ مسیح که با بازگشت او به‌وجود می‌آید، با قیامی که علیه وی برپا خواهد شد به پا‌یان خواهد رسید. در این نوشتار، وضعیّت جهان در فاصلۀ ظهور منجی تا پایان تاریخ از منظر عهد جدید مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها