تبیین هویت اخلاقی فرد منتظر و راهکارهای پرورش آن در نوجوانان

نویسنده

دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه قم

چکیده

این نوشتار، با هدف تبیین هویت اخلاقی فرد منتظر و بررسی راهکارهای پرورش آن در نوجوانان انجام شده است. با شکل‌گیری هویت اخلاقی منتظر، درک فرد از منش اخلاقی خویش در ابعاد شناختی، عاطفی و عملکردی با مفهوم انتظار پیوند می‌یابد و بستری مناسب برای تعالی اخلاقی فرد فراهم می‌آورد. روش پژوهش حاضر توصیفی _ تحلیلی بوده و داده‌های گردآوری شده از طریق فرم‌های فیش‌برداری از منابع مرتبط با موضوع، توصیف و تحلیل شده است. در این نوشتار ضمن تبیین مفهوم هویت اخلاقی فرد منتظر، راهکارهای تسهیل‌کننده پروش هویت اخلاقی نوجوانان در خانواده، محیط آموزشی و رسانه بررسی شده است.

کلیدواژه‌ها