سبک اخلاق اجتماعی مهدی‌یاوران؛ برگرفته از آیات و روایات

نویسنده

دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه قم

چکیده

هدف این نوشتار، بررسی سبک اخلاقی مهدی‌یاوران در روابط با دیگران با استفاده از آیات و روایات است. روش پژوهش، توصیفی _ تحلیلی است و به منظور گردآوری داده‌های لازم برای نیل به اهداف پژوهش، منابع حدیثی موجود و مرتبط با موضوع پژوهش با استفاده از فرم‌های فیش‌برداری از منابع، جمع‌آوری شده‌اند و با شیوه‌های کیفی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته‌اند. نتایج پژوهش، بیان‌گر آن است که برای ظهور حضرت حجت4 نیاز به فراهم آوردن مقدماتی است که باید توسط مهدی‌یاوران در چارچوب سبک اخلاقی (فراخوانی، آموزشی، عاطفی و رفتاری) تحقق پذیرد.

کلیدواژه‌ها