بررسی تقریبی _ تطبیقی مسئله مهدویت در «صحیح مسلم»

نویسنده

سطح چهار فقه و اصول حوزه علمیه قم و پژوهشگر مباحث مهدویت

چکیده

از جمله مؤلفه‌های مهم اعتقادی مسلمانان، موضوع امام مهدی4 است که در طول تاریخ مورد توجه علما و محدثان واقع شده است. بدون شک پرداختن به چنین مؤلفه‌های مهمی که در ساختار اعتقادی مسلمین تأثیری ژرف دارد، اهمیت آن را مضاعف می‌کند. توجه به این موضوع در صحیح مسلم _ که از معتبرترین منابع اهل‌سنت به شمار می‌رود _ نشان می‌دهد بر خلاف تصور برخی که سعی کرده‌اند صحیح مسلم و صحیح بخاری را دور از مباحث مهدوی جلوه دهند، این کتاب‌ها در جهات گوناگون به این مسئله اشاره کرده‌اند. مسلم در کتاب خود به خلفای اثنی‌عشر و نیز حدیث ثقلین پرداخته و نیز علائم ظهور امام مهدی4 و به برخی موضوعات مهم آن مانند نزول عیسی7، قیام سفیانی، خسف بیداء و... پرداخته است. این نوشتار، به روش تحلیلی _ توصیفی و نیز با نگاه تقریبی و تطبیقی به این موارد توجه کرده و کوشیده است هیچ دخل و تصرفی خارج از فهم و معیارهای معتبر در بررسی‌ها و تطبیق این روایات نداشته باشد.

کلیدواژه‌ها