دعای ندبه؛ تصویرگر آینده روشن جهان و نشان‌دهنده راه وصول به آن

نویسنده

کارشناس ارشد جامعه‌شناسی شیعیان گروه جامعه‌شناسی دانشگاه اصفهان

چکیده

با رشد علم، بشر اندیشید که می‌تواند عنان سرنوشت آتی انسان را نیز به دست گیرد و این موضوع، سوژه‌ای برای تلاش‌های اندیشمندان غربی درباره آینده جهان شد. در پی آن، غرب با آگاهی از دکترین مهدویت شیعی و تقابل آن با ذات استکبارستیزانه سیاستمداران خود، با ترفندهایی متفاوت، از جمله برنامه‌سازی دربارۀ آینده با استفاده از ابزارهای هنری، سعی دارد چهره مسلمان‌ها و منجی آنان را منفی و امپریالیسم غربی را منجی جهان نشان دهد و افکار جهانی را به نفع آینده‌ای که در پی آن‌اند، بر اساس اهداف و آرزوهایشان شکل دهند.
نوشتار حاضر تلاشی است برای استخراج تصویر آیندۀ آرمان‌محور جهان در دعای ندبه که به‌رغم اهمیت حیاتی آن برای جامعه شیعی و تقابل‌های جهانی با آن، تحقیق جامعه‌شناختی مستقلی بر آن صورت نگرفته است. مسئله اصلی این پژوهش، چگونه ترسیم شدن آینده در دعای ندبه است. این پژوهش، رویدادهای آتی در دولت منجی موعود را با تلفیقی از روش تحلیل محتوا (تحلیل فرازها به قلم نگارنده) و روش کتابخانه‌ای از طریق مقایسه تفاسیر بررسی می‌کند که نتایجی درخور توجه همچون محو کج‌روی‌های اجتماعی و هرگونه ظلم، اقتدار دین اسلام و نشانه‌های آن، نابودی متجاوزان و سازمان‌های غیرمشروع آن‌ها، سرافرازی دوستان خدا و سرافکندگی دشمنانش، اتحاد و نشاط مردم حول محور توحید و تقوا با مدیریت الهی منجی موعود و... به دست آمد و راه وصول به آن آینده، تقویت دو بال علم و عشق معرفی شد.

کلیدواژه‌ها