نقش انتظار در تحقق امت واحده

نویسنده

پژوهشگر پژوهشگاه بین‌المللی المصطفی

چکیده

انتظار، مهدویت، اتحاد و انسجام اسلامی و امت واحده اسلامی از مقوله‌هایی‌اند که ارتباط ویژه و خاصی با هم دارند. در این تحقیق سعی بر این است که نخست، انتظار و وحدت و امت واحده از منظر قرآن و روایات بررسی شود و تا حدودی وجوه تشابه آنها و ارتباط عمیقشان به دست آید. در ادامه، شاهد و دلیل بر شکل‌گیری امت واحده در صدر اسلام با تدبیر و درایت رسول گرامی اسلام6 بیان می‌شود که برگرفته از وحی و تعالیم آسمانی است. در حقیقت، در دوره آخرالزمان هم مقوله انتظار در فراهم شدن بسترهای لازم برای تشکیل امت واحده اسلامی تأثیر شگرفی دارد. در نهایت، به مدینه فاضله و تمدن اسلامی که در جهت فرهنگ انتظار پدید می‌آید، توجه می‌شود

کلیدواژه‌ها