راهبردهای اقتصادی تحقق فرهنگ و تمدن زمینه‌ساز

نویسنده

پژوهشگر پژوهشگاه بین‌المللی المصطفی العالمیة

چکیده

پیشرفت مطلوب اقتصادی جامعه مهدوی از پردامنه‌ترین عرصه‌های پیشرفت به شمار می‌رود که بدیهی است هرگونه تلاش در این زمینه، بدون مرجعیت منابع دینی و اهداف متعالی جامعه اسلامی تحقیقی ناتمام است.
رشد اقتصادی مطلوب زمینه‌ساز جامعه مهدوی از منظر متون دینی، دارای سه راهبرد استراتژیکی توانمندسازی اجتماع، توانمندسازی فرد و توانمندسازی سرمایه‌های فیزیکی است که دو راهبرد نخست، برون‌اقتصادی و راهبرد سوم، درون‌اقتصادی به شمار می‌آیند. در این راستا پژوهش یادشده در پی شناسایی و طراحی راهبردهای پیشرفت اقتصادی در رویکرد اجتماعی و تمدنی با توجه به منابع دینی است.
این نوشتار درصدد اثبات آن است که در جامعه مهدوی، اهمیت و تأکید بر سرمایه‌های کمّی و فیزیکی، بعد از توجه به انسان و جامعه انسانی قرار دارد. این نگاه نیز برخلاف جریان اقتصادی متعارف _ که نخست به سرمایه فیزیکی اهمیت داده می‌شد و سپس به انسان (سرمایه انسانی) _ به عنوان محور رشد برای رسیدن به جامعه (سرمایه اجتماعی) به عنوان هدف رشد توجه کرده است.
برای تبیین بهتر، راهبردها به دو بخش مستقیم و غیرمستقیم بر مبنای جامعه مهدوی تقسیم می‌شوند که راهبرد مستقیم نیز به دو نوع راهبردهای تشویقی و راهبردهای تعدیلی قابل تقسیم‌اند.

کلیدواژه‌ها