تحلیل آیات مهدوی در پرتو روایات تفسیری

نویسنده

استاد حوزه علمیه قم

چکیده

پیش‌تر درباره چهار آیه از آیات مهدوی و روایات تفسیری آن گفت‌وگو کردیم و به تحلیل آیات و روایات تفسیری ذیل آن پرداختیم و استحکام روایات تفسیری امامان: را نشان دادیم.
در این نوشتار، برآنیم به دو آیه دیگر از آیات مهدوی و روایات تفسیری آن بپردازیم؛ ولی پیشاپیش مقدمه‌ای نه‌چندان کوتاه پیرامون ضرورت تحلیل روایات مهدوی و دفاع از آن، با عناوین «دفاع از روایات مهدوی» و «تحلیل روایات مهدوی» خواهیم داشت، آن‌گاه در ادامه بحث از آیات و روایات تفسیری مهدوی، به آیات پنجم و ششم می‌پردازیم.

کلیدواژه‌ها