دیدگاه ابن‌عربی درباره وزرای امام مهدی و نقد آن

نویسنده

پژوهشگر گروه قرآن و حدیث مؤسسه آینده روشن (پژوهشکده مهدویت) قم

چکیده

ابن‌عربی _ از جمله عالمان و عرفای بنام اهل‌سنت _ در باب 366 از ابواب کتاب معروف خود _ الفتوحات المکیة _ از امام مهدی4 و وزرای ایشان سخن گفته است. وی ابتدا به ضرورت وجود وزیر برای حضرت اشاره می‌کند و در ادامه، به بحث درباره تعداد و ویژگی‌های آن‌ها می‌پردازد. او در پایان مباحث خود، تأکید می‌کند وزرای امام مهدی4 نُه نفر هستند که ناگزیر باید نُه ویژگی داشته باشند. اینها خلاصۀ مجموعه ادعاهای ابن‌عربی در باب وزرای امام مهدی4 است که گاه مستند به احادیث ضعیف و گاه مستند به کشف و شهود اوست.
در این نوشتار سعی شده با روش توصیفی _ تحلیلی، افزون بر طرح آرای ابن‌عربی در مسئلۀ وزیران امام مهدی4 به نقد آرای وی در این باب بپردازیم و روایاتی از شیعه و اهل‌سنت در این‌باره را بازگو نماییم.

کلیدواژه‌ها