طلوع خورشید از مغرب، نماد یا واقعیت

نویسنده

کارشناس ارشد تفسیر و علوم قرآن

چکیده

یافته‌های مربوط به نشانه‌های ظهور، علائم قیامت یا به‌طور کلی اتفاقات مربوط به آینده، در برخی موارد غیرعادی و عجیب به نظر می‌رسد و حتی گاهی چنان انسان را در شگفتی فرو می‌برد که گمان می‌رود چنین واقعه‌ای تحقق نایافتنی است و به فعلیت نخواهد رسید. از این‌رو در بحث علائم ظهور، این فرضیه مطرح است که چه‌بسا زبان بیان این‌گونه موارد، نمادین و غیرواقعی باشد. دجال و مطالب در ارتباط با آن را می‌توان از این قسم برشمرد.
نوشتار پیش رو با روش تحلیل منابع حدیثی، این امر را بررسی می‌کند و در پی پاسخ‌گویی به این پرسش‌هاست که آیا طلوع خورشید از مغرب به عنوان یکی از علائم ظهور یا نشانه‌های قیامت، جریانی واقعی است یا نمادین؟ آیا چنین حادثه‌ای رخ خواهد داد یا دارای معنایی ورای این ظاهر است و به امری دیگر همچون ظهور امام مهدی4 یا نظایر آن اشاره دارد؟ آن‌گاه پس از ارائه مستندات دو طرف، به این نتیجه خواهد رسید که این واقعه، امری واقعی است؛ اگر چه نمادین بودن آن نیز خالی از عنایت و اهتمام نیست.

کلیدواژه‌ها