تحلیل چالش‌های ترویج فرهنگ زمینه‌ساز ظهور در عصر حاضر به منظور ارائه راهکارهای پیشنهادی

نویسنده

استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه قم

چکیده

این پژوهش با هدف تحلیل چالش‌های ترویج فرهنگ زمینه‌ساز ظهور در عصر حاضر به منظور ارائه راهکارهای پیشنهادی، به روش توصیفی _ تحلیلی انجام شده است. به منظور گردآوری داده‌های لازم، منابع موجود و مرتبط با استفاده از فرم‌های فیش‌برداری از منابع، جمع‌آوری شده و با شیوه‌های کیفی، مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته است. نتایج پژوهش بیان‌گر آن است که احساس عدم نیاز از سوی مخاطبان، عرضۀ نامناسب، پندارهای نادرست، پرسش‌هایی بی‌پاسخ، پی‌جوییِ نیازهای خود در اندیشه‌های دیگران و کید و مکر شیطان از جمله چالش‌های موجود در راه فرهنگ زمینه‌سازی ظهور است. با توجه به چالش‌های موجود، راهکارهایی چون تبدیل تهدیدها به فرصت‌ها، ایجاد پیوند درونی میان دو وجهۀ بیرونی و درونی حقایق مهدوی، ایجاد پیوند میان این بیرون و درون در مردم، استفاده از نکات زیارت جامعۀ کبیره، نمایاندن فقر و نیاز انسان به امام عصر4، نمایاندن ضرورت رجوع به حجّت حیّ الهی، نمایاندن عدالت محوری در اندیشۀ مهدویت، انتظار مداوم و پیوسته، پیرایش حقایق مهدوی از کژفهمی‌ها، تخلّق به اخلاق مهدوی، کیفیت محوری، عرضه مناسب، توسعۀ تدریجی برنامه‌ها از جمله پیشنهادهایی برای مقابل با چالش‌های ترویج فرهنگ زمینه‌سازی ظهور است.

کلیدواژه‌ها