واکاوی کیفی راهکارهای تربیت فرهنگی زمینه‌ساز ظهور در برنامه‌های درسی دانشگاهی از دید متخصصان

نویسنده

دانشجوی دکتری مطالعات برنامه درسی دانشگاه علامه طباطبایی _ نویسنده مسئول

چکیده

پژوهش پیش رو با هدف‌ بررسی دیدگاه‌های متخصصان درباره راهکارهای تربیت فرهنگی زمینه‌ساز ظهور در برنامه‌های درسی دانشگاهی انجام شده است. این مطالعه، یک پژوهش کیفی به شمار می‌رود و جامعه آماری آن، متخصصان حوزه‌های برنامه درسی و فلسفه تعلیم و تربیت هستند که به کمک روش نمونه‌گیری هدفمند (غیرتصادفی) تعداد 15 نفر از آنان به عنوان نمونه انتخاب شده‌اند. دیدگاه‌های افراد، با مصاحبۀ نیمه‌ساختاریافته به دست آمده و برای تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز از روش کدگذاری اسمیت استفاده شده است. عمده‌‌ترین‌ یافته‌های‌ پژوهش‌ نشان می‌دهد: 1. از دیدگاه متخصصان، ملاحظات عملی و راهکارهای پیشنهادی گسترش و نفوذ تربیت فرهنگی زمینه‌ساز ظهور در برنامه‌های درسی دانشگاهی را می‌توان در قالب چهار عنصر اصلی (اهداف، محتوا، روش‌های یاددهی _ یادگیری و ارزشیابی) و 47 مضمون فرعی استخراج و تدوین کرد؛ 2. در صورت توجه همه‌جانبه به راهکارهای پیشنهادی متخصصان،
تربیت فرهنگی مبتنی بر آموزه مهدویت نظام مطلوبی یافته و دانشجویان
را به کمال شایسته خویش رهنمون می‌سازد که از سبک زندگی
مهدوی مطلوبی با هم‌نوعان خود برخوردار شوند، رابطه خود را با هستی واقع‌بینانه کنند و در راستای تحقق اهداف خلقت و نیل به قرب الهی، از مواهب پروردگار بهره‌مند گردند.

کلیدواژه‌ها