بررسی پیشگویی‌ها درباره تقابل یا توافق مهدی  و مسیح از دیدگاه آموزه‌های اسلامی و کتاب مقدس

نویسنده

کارشناس ارشد علوم قرآن دانشگاه علوم ومعارف قرآن کریم

چکیده

حضرت مسیح7 به تصریح روایات اسلامی، یکی از پیامبران الهی هستند که در عصر ظهور و در ایجاد حکومت عدل جهانی حضرت ولی عصر4 نقشی اثرگذار ایفا کرده و آن حضرت را در ساخت آرمانشهر بشری کمک می‌کنند.
با بررسی که در آیات کتاب مقدس انجام شد مشخص گردید که منجی بشارت داده شده توسط حضرت عیسی7 که با القابی همچون روح راستین، پسر انسان، فارقلیط و... آمده است شخصی غیر از خود حضرت عیسی7 می‌باشد. هم چنین از بررسی برخی آیات این کتاب که به همراهی عیسی7 واین منجی بشارت داده شده می‌توان حکم به همراهی حضرت عیسی7 وموعود آخر­­زمان داد. با تطبیق ویژگی‌های منجی آخرزمان در آیات کتاب مقدس بر روایات اسلامی به‌طور قاطع می‌توان گفت که مقصود از منجی بشارت داده شده توسط حضرت عیسی7 همان مهدی موعود4 امام دوازدهم شیعیان است

کلیدواژه‌ها