ویژگی‌های منجی و دوران ظهور از منظر زائران جمکران

نویسنده

کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی دانشگاه آزاد واحد تهران

چکیده

خصوصیات دوران ظهور در منابع مختلف ادیان ابراهیمی و گاه سایر فرق و ادیان جهان به انحاء مختلفی بیان شده است. برخی از این ویژگی‌ها، مشترک و برخی دارای تفاوت‌های زیادی است. اما این باور در ادیان مختلف در مواجهه کنش‌گران با این تعالیم دست‌خوش تغییرات شده است. ما در این مقاله سعی می‌کنیم یافته‌های حاصل از پژوهشی با عنوان «جهان زندگی در جمکران؛ روایت زندگی منتظرانه» را در این‌باره ارائه نماییم. در این پژوهش با انجام مصاحبه روایی به جهان زندگی و تجربیات اکثر مصاحبه‌شوندگان مسجد جمکران نزدیک شدیم و مراحل شکل‌گیری این باور را در زندگی زیسته آنان پی گرفتیم. موضوع ویژگی‌های منجی و دوران ظهور از منظر این افراد به‌عنوان یک موضوع، ذیل هدف اصلی پژوهش مورد ارزیابی قرار گرفت. بر اساس اطلاعاتی که از متن مصاحبه‌ها به‌دست آمد و تعاملی که پژوهش‌گر با زائران در حین مصاحبه‌ها داشته است، به‌نظر می‌رسد قرائت عامه‌ جامعه از ویژگی امام زمان4 و دوران ظهور با آن‌چه در کتب مختلف دینی _ اعتقادی و یا در رسانه‌های رسمی مطرح می‌شود، تفاوت دارد؛ یعنی تصور آنان از امام زمان4، از گفتار شیعی جا افتاده درباره‌ امام زمان4 فاصله می‌گیرد. این مفاهیم و مضامین دینی با دیگر درگیری‌های زندگی‌ روزمّره‌ اشخاص پیوند می‌خورد و شخصی‌سازی می‌شود.

کلیدواژه‌ها