ارزیابی محتوای کتاب‌های درسی جدیدالتألیف دوره ابتدایی از نظر میزان توجه به مفاهیم مهدوی براساس تکنیک آنتروپی شانون

نویسنده

. دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه قم

چکیده

هدف پژوهش حاضر، ارزیابی کتاب‌های درسی جدید التألیف دوره ابتدایی از لحاظ میزان توجه به مفاهیم مهدوی است. روش پژوهش توصیفی و از نوع تحلیل محتوا است و رویکرد پژوهش کاربردی می‌باشد. جامعه آماری کتاب‌های درسی دوره ابتدایی است که در سال 1395 چاپ شده و چهار عنوان هدیه‌های آسمانی، فارسی (بخوانیم)، آموزش قرآن و مطالعات اجتماعی با 21 جلد به صورت نمونه‌گیری هدفمند در نمونه قرار گرفته‌اند. ابزار پژوهش چک لیست محقق ساخته بوده و با استفاده از شاخص‌های توصیفی و همچنین تکنیک آنتروپی شانون مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته‌اند. عمده‌ترین نتایج پژوهش بیانگر آن است که 1. در مجموع 3466 مرتبه به مؤلفه‌های مفهومی مرتبط با مهدویت توجه شده است که میزان تراکم فراوانی آن در مؤلفه‌های القاب حضرت، خصوصیات حضرت، نشانه‌های ظهور، ادله غیبت، انتظارات حضرت از مردم، فواید و تأثیرات ظهور به ترتیب 188، 1100، 163، 478، 1104، و 433 مرتبه بوده است.
2. در بین کتاب‌های مورد بررسی، هدیه‌های آسمانی با میزان بار اطلاعاتی 898/0 و ضریب اهمیت 259/0 بیش‌ترین توجه را به خود اختصاص داده، این در حالی است که کتاب آموزش قرآن با میزان بار اطلاعاتی 838/0 و ضریب اهمیت 242/0 کمترین توجه را نموده است.

کلیدواژه‌ها