ابعاد و مؤلفه‌های تمدن زمینه‌ساز ظهور با تکیه بر مبانی دینی و اندیشه‌های مقام‌معظم‌ رهبری ‌(مدظله العالی)

نویسنده

دانشجوی دکتری مطالعات امنیت ملی دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

تحقیقاتی که تاکنون درباره وظیفه منتظران در عهد غیبت کبری و بایسته‌های فرهنگی آن منتشر شده، بیشتر ناظر بر تکالیف فردی و اخلاقی شخص منتظر بوده و درباره ویژگی‌های یک تمدن که ویژگی‌های زمینه‌سازی ظهور را داشته باشد، کمتر سخن به میان آمده است در حالی‌که در خصوص زمینه‌سازی ظهور و تمدن زمینه‌ساز در مبانی دینی (احادیث) تاکیدات فراوانی شده است. حال این پرسش مطرح می‌شود: «آیا زمینه‌سازی فردی، شرط لازم و کافی برای ظهور است یا اینکه باید تمدنی زمینه‌ساز، برای ظهور شکل بگیرد؟» در این تحقیق به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم. تمدن زمینه‌ساز چه ابعاد و مؤلفه‌های باید داشته باشد تا تحمل حاکمیت معصوم و بسط ید او را در خود فراهم کند و مهیای پذیرش ولایت معصوم شود. مسیر دست‌یابی به سطح عالی این ظرفیت، التزام تمدن زمینه‌ساز به مسئولیت‌های دینی، با هدف فراهم کردن بسترهای ظهور امام زمان4 است. در این مقاله سعی شد، با بهره‌گیری از روش تحلیلی _ تفسیری و با اتکا به مبانی دینی و بیانات مقام معظم رهبری ابعاد و مؤلفه‌های تمدن زمینه‌ساز ارائه شود در این تحقیق 12 مولفه از مقام معظم رهبری برای تمدن زمینه‌ساز ارائه شده و هم‌چنین به‌طور کلی نتیجه این تحقیق نشان داد که زمینه‌سازی فردی، شرط لازم و کافی برای ظهور نیست بلکه باید تمدنی زمینه‌ساز شکل گیرد و مهم‌ترین ویژگی این تمدن آن است که رسالت امر امام عصر4 بر زمین نماند و رسالت تمدن زمینه‌ساز، آوردن حق است و در نهایت مولفه‌های تمدن زمینه‌ساز ظهور ذیل سه بعد معرفتی، عاطفی و رفتاری
بیان گردید.

کلیدواژه‌ها