نقش عامل خوف در مسئله غیبت امام مهدی

نویسنده

عضو هیئت علمی مؤسسه آینده روشن

چکیده

غیبت امام مهدی4 از مسلمات عقاید امامیه است که پس از اثبات ولادت و وجود آن حضرت ،دلیلی بر انکار آن وجود ندارد به ویژه این که مسئله غیبت _ به‌طورمستقل _ در روایات فراوان بیان شده و به علل گوناگون و به‌طور خاص، به خوف امام بر جان مبارکش تعلیل شده است با این وجود، مخالفان، در مقام شبهه‌افکنی برآمده و تلاش کرده‌اند غیبت امام را امری غیر معقول و ناپسند و بر خلاف سیره حجت‌های الهی معرفی کنند و به ویژه دلیل خوف را با طرح شبهات مختلف، غیرموجه وغیرمقبول بشمارند؛ حال آن‌که شواهد فراوانی از روایات در این‌باره وجود دارد و مسئله خوف برجان، به عنوان پدیده‌ای در زندگی پیامبران، درقرآن نیز بیان شده است و شواهد تاریخی دوران عسکریین8 ونیز تحلیل عقلی شرایط حیات امام عصر4، توجیه‌کننده غیبت به دلیل خوف است. دراین مقاله تلاش شده است به شبهات گوناگون درباره تعلیل غیبت به خوف امام بر جان خویش، پاسخ داده شود.

کلیدواژه‌ها