نجات‌بخش زرتشتی: بررسی مفهوم سوشیانت در کتاب مقدس گاهان

نویسنده

عضو انجمن موبدان تهران

چکیده

این مقاله در صدد معرفی نجات‌بخش زرتشتی و بررسی مفهوم سوشیانت در کتاب مقدس گاهان است. گاهان، سرودهای اشوزرتشت را باید قدیمی‌ترین نوشته‌ای دانست که در آن از منجی آیندۀ جهان یا سوشیانت نام برده است. بر اساس تعالیم اشوزرتشت در گاهان، مهم‌ترین ویژگی سوشیانت‌ها آن است که ایشان با ارتقای معنوی خود و رسیدن به کمال روحانی و هفت امشاسپندان به مرتبه‌ای دست می‌یابند که می‌توانند عالی‌ترین آرمان‌های دینی را که عدالت، راستی، اندیشه نیک و به طور کلی تمامی صفات اهورامزدا خداوند یکتاست، بر روی زمین محقق سازند و تمامی شرور را از هستی ریشه‌کن کنند.

کلیدواژه‌ها