نقش امام جواد در آماده‌سازی جامعه شیعی برای دوران غیبت

نویسنده

کارشناس ارشد تاریخ تشیع دانشگاه ادیان و مذاهب

چکیده

یکی از مهم‌ترین فعالیت‌های امامان شیعه، به ویژه امامان متاخر، آماده‌سازی جامعه شیعی برای ورود به دوره غیبت امام مهدی4 بود. شاید چنین به نظر رسد که این فعالیت برای امامانی که با سن کم و دوره کوتاه امامت مواجه بودند، دشوار بوده است. تحقیق پیش‌رو درصدد پاسخ به این پرسش اصلی است که نقش امام جواد7 در آماده‌سازی جامعه شیعی برای عصر غیبت حضرت قائم4، به چه میزان و چگونه بوده است؟ نتیجه توصیف و تحلیل متون تاریخی و حدیثی، در بررسی فعالیت‌ها و آموزه‌های امام جواد7، فرضیه نویسنده را تأیید می‌کند که جوادالائمه7 با وجود به امامت رسیدن در خردسالی و کوتاهی عمر شریف‌شان، نقش مهمی در ترسیم و تبیین درست زوایای مختلف غیبت حضرت مهدی4 و آماده کردن شیعیان برای آن دوران داشتند.

کلیدواژه‌ها