تسلیم بودن در برابر حق؛ اخلاق مبنا در مواجهه با اصلاحات مهدوی

نویسنده

عضو هیأت علمی گروه معارف دانشگاه سمنان

چکیده

با توجه به روایات بسیاری از جمله روایات معتبر شیعه و نیز با توجه به تاریخ ادیان این مطلب به اثبات می‌رسد که در دوران پیش از ظهور حضرت مهدی4 مانند دوران صدر اسلام، اسلام حقیقی به غربت مبتلا خواهد شد و آن‌چه حضرت حجت4 با ظهور خود به عنوان اسلام حقیقی عرضه می‌کند متفاوت از اسلام متعارف نزد مردم است. از این‌رو فرهنگ جامعۀ زمینه‌ساز باید به گونه‌ای باشد که در مواجهه با حقایق نوین ارائه شده، دچار تعصب و لجاجت نسبت به داشته‌های پیشین خود نشود. مهم‌ترین شاخصه برای تأمین این هدف در جامعه تقویت روحیۀ تسلیم در مقابل خداوند و حقیقت است. این رویکرد فرهنگی در برابر رویکردی قرار می‌گیرد که اولویت را به میراث‌ گذشتگان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها